АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВНЗ ПОЖЕЖНОГО СПРЯМУВАННЯ

Ненько Юлия Петровна
Академия пожарной безопасности имени Героев Чернобыля
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и гуманитарных наук г. Черкассы, Украина

Аннотация
Автор обосновывает актуальность проблемы формирования культуры профессиональной речи курсантов. Статья содержит выделенные компоненты культуры речи, а также практические рекомендации для научно-педагогических работников высших учебных заведений.

Ключевые слова: культура профессиональной речи, курсанты, формирование


ACTUALITY OF THE PROBLEM OF PROFESSIONAL SPEECH CULTURE OF CADETS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF FIRE SAFETY

Nen'ko Yulia Petrivna
Academy of Fire Safety named after Chernobyl Heroes
candidate of pedagogical sciences, associate professor of foreign languages and humanitarian sciences department, Cherkassy, Ukraine

Abstract
The author substantiates the importance of the problem a culture of professional speech of cadets. The article contains the selected components of speech, as well as practical advice for researchers and teachers in higher education.

Рубрика: Педагогика

Библиографическая ссылка на статью:
Ненько Ю.П. Актуальність проблеми культури професійного мовлення курсантів ВНЗ пожежного спрямування // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2013/04/2626 (дата обращения: 14.05.2024).

      У новому політичному, економічному та культурному стані, що наявний у нашій державі, у зв’язку з перетвореннями на шляху входження України у світове співтовариство розвинутих країн, освіті повинна належати особлива роль. Адже сутність освіти полягає у формуванні інтелектуально та духовно розвинених фахівців, орієнтованих на нові реалії життя, та здатних протистояти численним труднощам та бар’єрам, які постають у їхньому професійному та особистісному житті [2, с. 131].

Особливого значення набуває професійна підготовка майбутніх офіцерів, зміст якої у нових умовах цілком змінюється. Масштабність перетворень і постійні трансформаційні процеси в соціумі не тільки не дозволяють говорити про завершеність цих змін, але й вимагають їх подальшої реалізації.

Дана ситуація потребує постійного вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах, яке у перспективі повинно привести і до застосування випереджальної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці [2, с. 131].

Сучасні науковці (В. Буряк, О. Голубенко, Т. Морозова та ін.), а також практики (В. Байденко, В. Дечук, М. Соловей та ін.) наголошують на недостатній підготовленості майбутніх фахівців.

Сучасні програми вищих навчальних закладів МНС України спрямовані на освоєння необхідних теоретичних знань і отримання практичних умінь у сфері професійної діяльності майбутніми офіцерами в період їх навчання. Незважаючи на це молоді спеціалісти після закінчення ВНЗ МНС України і призначення на первісні посади часто зіштовхуються з проблемними ситуаціями, до дій в яких навчальний заклад не завжди готує. Особливо це відноситься до процесу формування у майбутніх офіцерів потрібних професійно-важливих якостей.

Проблематика формування професійно важливих якостей фахівців не є новою, проте залишається актуальною і сьогодні, адже їхня діяльність відбувається в особливих екстремальних, а іноді і надекстремальних умовах.

Серед значної кількості складових, які характеризують всебічну підготовленість фахівця до професійної діяльності найбільш вагоме місце займає культура професійного мовлення особистості.

Питання формування культури професійного мовлення випускника-офіцера служби цивільного захисту залишається ще недостатньо вивченим. Незважаючи на те, що різні аспекти проблеми не раз ставали предметом дослідження і обговорення вчених, проте досі відсутні комплексні дослідження щодо формування потрібної професійно важливої якості фахівців саме в процесі навчання останніх у ВНЗ МНС України, відсутність або часткова сформованість яких стає причиною тривалого професійного становлення молодих фахівців.

Наукові дослідження і практичний досвід свідчать, що спілкування займає важливе місце в службовій діяльності і повсякденному житті офіцера. Спілкування – це не просто контакти, але й важлива форма соціально-психологічної взаємодії людей, яка поєднує конкретну діяльність людей з внутрішньо колективними процесами і міжособистісними відношеннями.

Результати педагогічних досліджень [1], [3], [4] показують, що майбутні офіцери (військові, правоохоронці, пожежники) не володіють рівнем культури спілкування, який відповідає сучасним вимогам, що висуваються до особистості спеціаліста,а у більшості молодих офіцерів існують значні пробіли в знаннях і уміннях, необхідних для спілкування у професійній та педагогічній пожежно-рятувальній діяльності. Недооцінюється значущість культури спілкування, недостатньо виявляється спрямованість у спілкуванні на іншу людину, не в повному обсязі сформовані комунікативні уміння.

Оскільки сформованість комунікативної компетенції стала одним із важливих компонентів соціальної мобільності, а також критерієм освіченості випускника вузу, необхідно шукати нові форми формування культури професійного мовлення і контролю рівня сформованості комунікативної компетенції курсантів, які відповідатимуть сучасному етапу розвитку системи мовної освіти в рамках особистісно-орієнтованого і комунікативно-діяльнісного підходів у методиці навчання. У зв’язку з цим зростає і роль усного мовлення як засобу комунікації.

Серед компонентів змісту культури професійного спілкування можна виділити такі:

а) комунікативна компетенція, яка передбачає:

– уміння та готовність офіцера брати участь в спілкуванні (усне та письмове мовлення);

– володіння культурою ділового і професійного спілкування мовою;

– володіння культурою мовленнєвої поведінки відповідно до правил мовного етикету;

– володіння основами ділового спілкування у типових ситуаціях пожежної служби;

б) мовна компетенція, яка передбачає активне володіння громадсько-політичною, пожежно-рятувальною лексикою з метою забезпечення ефективного спілкування;

в) методична компетенція, яка передбачає:

– прагнення до подальшого самовдосконалення;

– розуміння важливості оволодіння культурою професійного мовлення;

– володіння способами та засобами передачі комунікативної інформації службового характеру;

г) соціокультурна компетенція, яка передбачає:

– позитивне ставлення до мови як засобу спілкування, повага до народу, носія цієї мови, толерантне ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

– культурну неупередженість і соціокультурну спостережливість, тактовність та ввічливість.

Виходячи із власного досвіду, з метою формування та розвитку культури професійного мовлення курсантів ВНЗ пожежного спрямування слід вказати такі рекомендації:

1) необхідно розширити знання курсантів і слухачів з питань політики, права, економіки, культури;

2) навчити курсантів і слухачів звертати увагу на події, що відбуваються у світі, використовуючи засоби масової інформації, критично оцінювати явища і події навколишнього світу, орієнтуватися в подіях у межах країни і у всьому світі;

3) створити умови для розвитку толерантного відношення до представників різних культур, формування навичок міжкультурної комунікації;

4) необхідно підвести слухачів і курсантів до розуміння важливості вдосконалення культури професійного мовлення.


Библиографический список
  1. Иванова В.И. Формирование культуры делового общения будущих офицеров: Дис. канд. пед. наук. – Брянск: 1998. – 184 с.
  2. Панькевич О. О. Критерії та показники оцінки підготовленості майбутніх правознавців до подолання пізнавально-психологічних бар’єрів // Вісник національної академії ДПСУ. – Серія Педагогічні науки. – № 2, 2009. – С.131 – 138.
  3. Тимофеева Е.В. Динамика формирования коммуникативной культуры личности обучаемого средствами иностранного языка (на матери але работы с курсантами вузов): Дис. канд. пед. наук. – Рязань: 1998. – 157 с.
  4. Чернявская В.С. Формирование коммуникативной культуры в структуре профессионального образования курсантов морского вуза: Дис. канд. пед.наук. – Владивосток: 1999. – 187 с.


Все статьи автора «Юлія Шевченко (Ненько)»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: